Luật Hóa chất gồm 10 Chương và 71 Điều được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Sau 10 năm thực hiện, Luật Hóa chất đã thể hiện vai trò quan trọng và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác kiểm soát hoạt động hóa chất tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thời gian, Luật Hóa chất cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay.

Với mục tiêu lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc khi thực thi Luật Hóa chất và các văn bản dưới Luật, Cục Hóa chất phối hợp cùng Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Buổi tọa đàm về 10 năm thực hiện Luật Hóa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia Buổi Tọa đàm có đại biểu từ hơn 30 doanh nghiệp công nghiệp và thương mại quy mô lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia Nhóm Trách nhiệm xã hội tự nguyện về hóa chất (Responsible Care Việt Nam).

Buổi Tọa đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở và sôi nổi. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất những sửa đổi cụ thể Luật Hoá chất cũng như các văn bản dưới Luật, trong đó nêu bật một số điểm chính sau:

  • Các điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong Luật cần được sửa đổi theo hướng quy định rõ ràng tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
  • Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất cần được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về đào tạo an toàn hóa chất, xây dựng và thực hiện Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
  • Các quy định về phân loại, ghi nhãn, xây dựng phiếu an toàn hóa chất và bảo mật thông tin cần hài hòa với thông lệ quốc tế;
  • Luật cần cụ thể hóa các quy định về khoảng cách an toàn, quy trình xây dựng danh mục, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, đánh giá hóa chất mới…;
  • Rà soát và sửa đổi các quy định về trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý hóa chất (các Bộ, ngành; chính quyền địa phương…) để tránh chồng chéo, trùng lặp gây khó khăn khi thực hiện;
  • Xem xét cập nhật các xu hướng quản lý hóa chất tiên tiến trên thế giới trong Luật như quản lý hóa chất dựa trên đánh giá rủ ro, áp dụng các nguyên tắc hoá học xanh để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững…

Thay mặt Cục Hóa chất, Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Sinh đã đánh giá cao các ý kiến cởi mở của các đại biểu tại Buổi Tọa đàm và cho biết Cục Hóa chất sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến này để báo cáo Bộ Công Thương và Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Hóa chất nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý hóa chất trong xu thế hội nhập toàn cầu./.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *